Με την παρούσα Πολιτική, η κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τα μέλη 1) Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου ( , στην οποία ανήκει η παρούσα πλατφόρμα https://www.tracedplatform.eu/, αποσκοπεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες της εν λόγω πλατφόρμας της ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα κατά την περιήγηση και χρήση αυτού.

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας μεταξύ αφενός των μερών της ως άνω κοινοπραξίας και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει διαμορφωθεί η εν λόγω πλατφόρμα TRACeD, η οποία προβλέπεται ως μια διαδραστική και πολυλειτουργική διαδικτυακή πλατφόρμα, ταυτόχρονα ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για μαθητές, δασκάλους και γονείς αλλά και ως μηχανισμός υποστήριξης θυμάτων περιστατικών έμφυλης βίας, που θα υποστηρίζεται από αρμόδια διεπιστημονική ομάδα. Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να απευθυνθείτε εάν βιώνετε κάποιο περιστατικό έμφυλης βίας στο διαδίκτυο ή απλώς εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το φαινόμενο αυτό εν γένει.

2. Βασικές έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των επιμέρους αρμόδιων εθνικών εποπτικών Αρχών, πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας Πολιτικής, παρατίθενται οι ορισμοί των εξής βασικών εννοιών:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης της πλατφόρμας, επισκέπτης, και οποιοδήποτε εν γένει φυσικό πρόσωπο αλληλεπιδρά με την πλατφόρμα.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση μας, μέσω της πλατφόρμας.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η κοινοπραξία των ως άνω 6 μερών στην οποία  δυνάμει σχετικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήκει η παρούσα πλατφόρμα, καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της πλατφόρμας.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

3. Ποια δεδομένα σας συλλέγονται, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω της παρούσας πλατφόρμας συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής υποστήριξης ή ενημέρωσής σας, διασφάλισης των εννόμων υποχρεώσεών μας ή με βάση τη δική σας ειδικότερη συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

Δραστηριότητα Δεδομένα Σκοπός Νομική βάση
Είσοδος στον ιστότοπο διεύθυνση Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος

α) έννομη υποχρέωση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης της πλατφόρμας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Φόρμα επικοινωνίας Όνομα, email, τηλέφωνο, εταιρεία, μήνυμα, ημερομηνία- ώρα- Υποβολή ερωτήματος, αναφορά ζητήματος, εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικοινωνία και περαιτέρω ενημέρωση/ υποστήριξη

α) η  μεταξύ μας συνεργασία και σχέση, κατ’ αίτημά σας

β) το έννομο συμφέρον για άμεση εξυπηρέτηση και επικοινωνία με ενδιαφερόμενους

Chat Μήνυμα, επισυναπτόμενα αρχεία, ημερομηνία- ώρα- version αποδοχής Πολιτικής απορρήτου Αναφορά ζητήματος, καταγγελία συμβάντος, περαιτέρω επικοινωνία και ενημέρωση/ υποστήριξη

α) η  μεταξύ μας συνεργασία και σχέση, κατ’ αίτημά σας

β) η ρητή σας συγκατάθεση ως προς τυχόν δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Login Όνομα, Email, ημερομηνία-ώρα- version αποδοχής Πολιτικής Απορρήτου Σύνδεση και περαιτέρω χρήση της πλατφόρμας η  μεταξύ μας συνεργασία και σχέση, κατ’ αίτημά σας

1. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας,  στις περιπτώσεις όπου μας παράσχετε τέτοιου είδους δεδομένα, ανάλογα με το αντικείμενο της επικοινωνίας μας και του ειδικότερου ζητήματός σας (ιδίως στο πλαίσιο περιγραφής της υπόθεσής σας), αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας ρητής συγκατάθεσης και ως αναπόσπαστο τμήμα του εκάστοτε αιτήματός σας.

2. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Η παρούσα πλατφόρμα δεν απευθύνεται καταρχήν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία θα είναι σύννομη μόνο εάν ο ανήλικος που συγκατατίθεται είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.

3. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας επαφής μέσω της πλατφόρμας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

  • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των ως άνω 6 μελών της κοινοπραξίας, που δεσμεύονται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρούν ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας,
  • Συνεργάτες στους οποίους αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας είτε σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ ως Εκτελούντες την επεξεργασία, είτε ως από κοινού ή αυτοτελείς Υπεύθυνους Επεξεργασίας, και με τους οποίους σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης μέτρων ασφαλείας.
  • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο με βάση τα καταγγελθέντα

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση από εμάς ή Εκτελούντες μας θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

4. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας ή για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψιν έννομων υποχρεώσεών μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

5. Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης – χρήστης της πλατφόρμας, ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί τον έλεγχο επί των δεδομένων του και δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, υπό τις ειδικότερες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, και ειδικότερα:

–          Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργαζόμαστε, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
–          Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

Αφού λάβουμε γραπτό αίτημά σας ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες προς ικανοποίησή του εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ή, σε κάθε περίπτωση, προς  ενημέρωσή σας ως προς την πορεία του αιτήματος.

6. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η κοινοπραξία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, υφίσταται κρυπτογράφηση της επικοινωνίας του χρήστη με την διαδικτυακή εφαρμογή (TLS 1.3) στο σύνολο των δεδομένων που ανταλλάσσει με αυτή. Επιπλέον, λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που αποθηκεύει η εφαρμογή, ενώ οι υποδομές είναι εγκατεστημένες εντός E.E. σε data center με το σύνολο των απαραίτητων μέτρων φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας διαθέτοντας πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2013.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στην πλατφόρμα θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Τελευταία ενημέρωση: 05-06-2023